top of page

Regel deze vijf punten in je Arbobeleid

Als werkgever wil je natuurlijk een gezonde en veilige werkomgeving voor je medewerkers creëren. Ook in de Arbowet staan hierover een paar heldere verplichtingen. Om aan te tonen dat je hier keurig aan voldoet, stel je een arbobeleid op. In dit artikel staan we even stil bij de vijf dingen die je als werkgever zeker geregeld moet hebben in het arbobeleid.


1. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het belangrijkste arbo-instrument is de RI&E. Met een goede RI&E brengt je alle risico’s in kaart en laat je zien dat je actief werkt aan het vermijden en verminderen van deze risico’s. Met andere woorden: hoe creëer je een veilige en gezonde werkplek? Het alleen opstellen en toetsen van de RI&E is natuurlijk niet voldoende, je moet hier ook actief mee aan de slag. Daarom bestaat de RI&E uit meerdere onderdelen:

1: Inventarisatie van de risico’s, analyse en prioritering van de risico’s. 2: Het plan van aanpak (om deze risico’s te reduceren)


In het arbobeleid neem je op wanneer je de RI&E gaat uitvoeren, wie jouw RI&E gaat toetsen en wie verantwoordelijk is om de RI&E ook up-to-date te houden. Als je dan de risico’s in beeld hebt, kun (moet) je aan de slag met het plan van aanpak. Met een degelijke en up-to-date RI&E laat je zien dat je het gewoon goed voor elkaar hebt.

2. Ziekteverzuimbeleid & -protocol

Een ongeluk zit in een klein hoekje en overal worden medewerkers ziek. Dan is het goed om te weten hoe je daar mee omgaat. Een onderdeel van je arbobeleid is je ziekteverzuimbeleid. Hierin laat je niet alleen zien dat je er alles aan doet om te voorkomen dat medewerkers uitvallen, maar ook wat er gebeurt nadat iemand zich ziek heeft gemeld: Wie is dan verantwoordelijk? Wat is de rol van de arbodienst?

In een strak verzuimprotocol beschrijf je stap voor stap wie wat moet doen als iemand uitvalt. In je verzuimbeleid neem je verder op wat je visie op verzuim is en wat je ambitie is op het gebied van je verzuimcijfers. Wil je bijvoorbeeld je frequent kort verzuim verminderen? Of richt je je actief op preventie van verzuim? Het opstellen van het verzuimbeleid doe je het liefst samen met je arbodienst.


3. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Iedere werkgever is verplicht om één of meer BHV’ers aan te wijzen om goede bedrijfshulpverlening te organiseren. Een BHV’er is een opgeleide medewerker die helpt om de veiligheid van je organisatie te vergroten. Hij of zij verleent hulp aan medewerkers en andere betrokkenen binnen de organisatie bij gevaarlijke situaties. Zo weet een BHV’er wat er moet gebeuren bij brand en verleent hij eerste hulp bij ongevallen.


In je arbobeleid neem je op wie de BHV’er is of zijn, welke taken zij hebben en welke activiteiten of trainingen je faciliteert om de kennis up-to-date te houden.


4. Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is de deskundige in gezond en veilig werken. Hij of zij adviseert jou als werkgever op het hoogste niveau. De preventiemedewerker heeft vaak de regie over de RI&E en over de uitvoering van het Plan van Aanpak. Hij moet hier zonder enige rem over kunnen spreken en heeft daarom een vergelijkbare rechtsbescherming als een OR-lid.


De preventiemedewerker werkt nauw samen met de ondernemingsraad (OR) en de Arbodienst. Sinds het ingaan van de nieuwe Arbowet zien we toenemende aandacht voor de preventiemedewerker. In het arbobeleid leg je de taken van de preventiemedewerker vast en hoeveel uur tijd hiervoor staat. Ook neem je de verwachtingen van elkaar op en hoe de samenwerking eruit ziet.

5. Periodieke gezondheidsonderzoeken

Eens in de zoveel jaar is elke werkgever verplicht om een periodiek gezondheidsonderzoek aan te bieden aan medewerkers. Deze onderzoeken (PMO of PAGO) geven inzicht in de gezondheidsrisico’s voor medewerkers. Met de uitkomsten gaat de medewerker in principe zelf aan de slag. Uiteraard kun je hem of haar daar een handje bij helpen door een gezonde werkplek, een sportpas of coach aan te bieden.


In je arbobeleid neem je op hoe vaak je dit onderzoek wil uitvoeren, wat je dan allemaal gaat onderzoeken, wie je hierbij nodig hebt en vooral wat je met de uitkomsten gaat doen.  Medewerkers zijn overigens niet verplicht deel te nemen aan dit onderzoek.

Door als MKB bedrijf een sterk arbobeleid uit te schrijven en uit te voeren creëer je een gezonde en veilige werkomgeving voor medewerkers. Je laat zien dat je je medewerkers serieus neemt en dat je actief bijdraagt aan het nastreven van een fijne werkomgeving.


Ben je nog op zoek naar professionals om te ondersteunen bij één van deze onderdelen? Hulp nodig bij het opstellen van je Arbobeleid of uitvoeren van RI&E? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op 073-6911721 of stuur een mail naar info@arbobemiddelingrosmalen.nl

Comments


bottom of page