top of page

Klachtenregeling
Ontevredenheid

ABR streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over (bijvoorbeeld de kwaliteit, de klantgerichtheid of de integriteit) van onze dienstverlening. Wij vernemen dit dan graag van u zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen zoeken en onze dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren. U kunt het beste contact opnemen met uw contactpersoon of ons benaderen via onze algemene contactgegevens. 

Indien u als opdracht-/werkgever of als werknemer dermate ontevreden over de dienstverlening bent dat u een officiële klacht in wilt dienen dan kan dit. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht hanteren wij een klachtenprocedure. Deze procedure is als volgt:

Definitie van een klacht:

Een klacht is een uiting van onvrede door een belanghebbende over de dienstverlening van de arbodienst(verlener) in het algemeen of de handelwijze van een medewerker van de arbodienst(verlener), welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen, met uitzondering van klachten betreffende het medisch oordeel van de bedrijfsarts of het medisch handelen van de bedrijfsarts.
 

De procedure:

  1. Eenvoudige klachten proberen wij meteen met u op te lossen door middel van een persoonlijk gesprek.

  2. Is uw ontevredenheid wat ingewikkelder van aard dan vragen wij u om deze kenbaar te maken middels ons signaal kwaliteitsverbetering formulier. Hierin vermeldt u de omschrijving van de klacht en uw gegevens.

  3. U krijgt vervolgens van ons binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst waarin we tevens vermelden welke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling heeft genomen. (de klachtenfunctionaris kan niet diegene zijn waarop de klacht betrekking heeft) 

  4. De klacht wordt onderzocht en de klachtenfunctionaris
    zal zowel met u als met de persoon/personen werkzaam voor ABR contact opnemen om de
    klacht te onderzoeken.

  5. Op basis van de verzamelde informatie zal de klachtenfunctionaris u een schriftelijk antwoord sturen waarin de klacht en de voorgestelde oplossing/te nemen maatregelen worden toegelicht.

  6. Wanneer u het met de schriftelijke reactie oneens bent dan kunt u dit binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke reactie kenbaar maken bij de directie van ABR. U wordt dan binnen 10 werkdagen na ontvangst van voornoemde in de gelegenheid gesteld e.e.a. mondeling aan de directie van ABR toe te lichten. Uiterlijk binnen 10 werkdagen na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht. Indien u geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot mondelinge toelichting ontvangt u ook binnen 10 werkdagen een definitieve beslissing van de directie van ABR.

Geschillencommissie Arbodiensten

Mocht u zich niet kunnen vinden in de voorgestelde afhandeling, dan is er nog de mogelijkheid om u binnen 1 maand te wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten. Voor meer informatie en de procedure verwijzen wij u naar de website ga.klachtregeling.nl. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij: 

Geschillencommissie Arbodiensten
Postbus 90154
5000 LG Tilburg.

 

Deskundigenoordeel:

Wanneer u het niet eens bent met het door ons gegeven advies over de arbeids(on)geschiktheid, maar ook als u de re-integratie inspanningen van de werkgever of werknemer wilt laten toetsen of een oordeel wilt over passend werk binnen het bedrijf, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Op deze situaties is de klachtenprocedure van ABR niet van toepassing.

Procedure Second opinion bedrijfsarts

Tevens kan op uw situatie de procedure second opinion bedrijfsarts van toepassing zijn. Of die procedure van toepassing is kunt u hier teruglezen.

Procedureversie 1.2 - laatste bijgewerkt op: 08-01-'23

Contact:

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

Ons doel

ABR-wit.png

‘Uw zieke medewerkers zo snel mogelijk en succesvol laten terugkeren in het arbeidsproces.’

bottom of page