top of page

Prinsjesdag 2018: Vitaliteit, gezond en veilig werkenOVAL, de branche organisatie voor duurzame inzetbaarheid, zette de belangrijkste punten rond vitaliteit, activering en loopbaan van Prinsjesdag 2018 op een rij. Hieronder een samenvatting daarvan.

 • Er zijn extra middelen vrijgemaakt voor de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat een groot deel hiervan naar beleid rond gevaarlijke stoffen moet gaan.

 • Het vierjarig programma ‘Beroepsziekten’ is afgetrapt, waarvan de eerste twee jaar ingaan op beroepsziekten door werken met gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over het beperken van risico's

 • Het kabinet wil dat werknemers die ziek zijn sneller en eenvoudiger een schadevergoeding kunnen claimen. VNO-NCW en MKB-Nederland verwachten dat een gedragscode hieraan zal bijdragen. Hieraan wordt al gewerkt.

 • Het kabinet streeft naar een breed Nationaal Preventieakkoord dat zich richt op het bevorderen van een gezonde leefstijl. De nadruk ligt op het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hierbij betrokken.

Meer informatie over het bevorderen van een gezonde leefstijl

 • Minister Koolmees van SZW komt nog dit najaar met voorstellen voor het beperken van de lasten en risico’s van loondoorbetaling bij ziekte voor met name het midden- en kleinbedrijf (mkb).

 • Het kabinet wil (kleine) werkgevers daarnaast ontlasten op het gebied van ziekte, zonder dat de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen oploopt.

Meer informatie over het voorkomen van verzuim

 • Het inkorten van de premiedifferentiatie WGA van tien naar vijf jaar is een jaar uitgesteld.

 • De subsidieregeling praktijkleren wordt in 2019 met één jaar – versoberd – verlengd. Een forse bezuiniging is afgewend. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er voor het werkend leren juist meer middelen nodig zijn.

 • Het kabinet versterkt de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers, om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit past bij de uitwerking van Perspectief op Werk, waarin VNO-NCW en MKB-Nederland afspraken maken met het ministerie van SZW, gemeenten en UWV om meer werklozen kans te bieden op een baan. Ook OVAL draagt hieraan bij.

 • Het kabinet stelt vanaf 2019 middelen beschikbaar voor persoonlijke dienstverlening door UWV aan werkzoekenden met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering.

 • De Wet arbeidsmarkt in balans moet nog in 2018 langs de Tweede Kamer gaan. VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat ondernemers de noodzakelijke flexibiliteit betaalbaar moeten kunnen blijven organiseren.

bottom of page