top of page

Meer verlof voor partner (Wet WIEG)

Bijgewerkt op: 10 okt. 2020


Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 14 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het recht van partners 1) op geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof met twee belangrijke wijzigingen uitgebreid: het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof. De doelen hiervan zijn een betere ontwikkeling van de band tussen partner en kind en vergroting van kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt, omdat er minder verschil zit in de duur van verlof van beide ouders. Daarnaast kunnen de zorgtaken beter worden verdeeld.

Geboorteverlof De huidige wet geeft de partner een recht op twee dagen doorbetaald kraamverlof, op te nemen binnen vier weken vanaf de dag van thuiskomst van het kind 2). Dit recht wordt verruimd met de invoering van extra geboorteverlof. Met de komst van de WIEG wordt de periode van het kraamverlof langer: in plaats van twee dagen, wordt dit geboorteverlof vanaf januari 2019 een hele week.

Het opnemen van kraamverlof binnen vier weken blijft gelden, al zal deze termijn beginnen te lopen vanaf de eerste dag van de bevalling (in plaats van de dag van thuiskomst van het kind). Deze week geboorteverlof met loondoorbetaling wordt geheel naar wens van de werknemer vastgesteld. Van het recht op geboorteverlof zal niet ten nadele van de werknemer kunnen worden afgeweken, hetgeen onder de huidige regeling onder voorwaarden nog wel mogelijk is 3).

Aanvullend geboorteverlof Nadat de werknemer het voorgaande geboorteverlof heeft opgenomen, heeft hij recht op aanvullend geboorteverlof zonder loondoorbetaling, ter hoogte van 5 weken (vijf keer de arbeidsduur per week). Het aanvullende geboorteverlof is op te nemen binnen zes maanden vanaf de eerste dag na de bevalling.

Er bestaat recht op een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt per dag 70% van het dagloon. De financiering van het aanvullend geboorteverlof vindt plaats via de premies voor het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) waardoor de kosten door alle werkgevers worden gedeeld. Het aanvullend geboorteverlof wordt naar wens van de werknemer vastgesteld, maar de werkgever kan wegens zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang het verlof na overleg met de werknemer anders inroosteren.

Adoptie- en pleegzorgverlof Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt uitgebreid van vier weken naar zes weken.

Beoogde ingangsdata De voorgestelde wijzigingen zijn in een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De voorstellen worden gefaseerd ingevoerd. De beoogde ingangsdata:

  • Geboorteverlof 1 januari 2019

  • Aanvullend geboorteverlof 1 juli 2020

  • Adoptie- en pleegzorgverlof 1 januari 2019

Ad 1) Werknemers in de zin van hoofdstuk 4 Wet arbeid en zorg: werknemers die echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de moeder, of ongehuwd met haar samenwonen of haar kind hebben erkend. Ad 2) Art. 4:2 Wet arbeid en zorg Ad 3) Art. 4:7 Wet arbeid en zorg

bottom of page