top of page

Dit wijzigt in het basiscontract in de nieuwe Arbowet

Bijgewerkt op: 8 jan. 2023

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingevoerd. Om de arbodienstverlening verder te versterken, worden werkgever en arbodienstverlener(s) verplicht om minimaal een basiscontract te sluiten. Hierin moeten er schriftelijke afspraken gemaakt worden over de invulling van de wettelijk vereiste ondersteuning. Waar moet op gelet worden?

Het basiscontract stelt eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn. Dit basiscontract is niet nieuw maar met de invoering van de nieuwe Arbowet wordt deze wel verplicht voor arbodienstverlening. Hierbij worden minimale wettelijke eisen gesteld aan de inhoud. In het basiscontract moet in ieder geval de volgende punten worden opgenomen:

  1. In het basiscontract moet worden opgenomen hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een spreekuur) is geregeld.

  2. In het basiscontract moet worden opgenomen hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad is geregeld.

  3. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

  4. De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit moet gebeuren binnen de procedures zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.

  5. Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke omschrijving hebben van hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de bedrijfsarts kan indienen.

  6. Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

  7. In het contract moet ook de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts zijn opgenomen.

Aanvullingen op het basiscontract

Daarnaast kan het basiscontract worden aangevuld met specifieke onderwerpen voor jouw onderneming, het basispluscontract. Geen organisatie is ten slotte hetzelfde. Het staat de werkgever vrij om, in overleg met zijn werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen. Hierbij kan je denken aan advisering over de leefstijl van de werknemers of het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon. Met de aanvullingen op het basiscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. Een compleet aangevuld basiscontract beschermt werknemers, biedt werkgevers houvast en geeft helderheid voor alle betrokken partijen.

Ondernemingsraad moet instemmen

Let op dat de ondernemingsraad moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. Daarnaast geldt voor het bestaande contract vanaf 1 juli 2017 een overgangsregeling. Je hebt tot 1 juli 2018 om het bestaande contract aan te passen. Alle nieuwe contracten die na 1 juli 2017 ingaan moeten wel direct voldoen aan de nieuwe wetgeving. De Inspectie SZW zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract controleren en kan bij het ontbreken hiervan een boete opleggen. Deze boetes kunnen hoog lopen dus zorg ervoor dat je aan de verplichtingen voldoet.

bottom of page