top of page

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering.


Aansluiting bij een bedrijfsarts, een actuele RI&E, loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, opzegverbod, verplichtingen vanuit Wet Verbetering Poortwachter, premiedifferentiatie of eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA, voor zowel vast als flexibel personeel, de transitievergoeding; een kleine greep uit werkgeversverplichtingen die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid. Vooral als een werknemer in vaste dienst is, worden de verplichtingen door werkgevers als buitenproportioneel ervaren. De overheid schiet nu de MKB-werkgevers te hulp. Met een ziekteverzuimverzekering.


Zoals u weet wil de overheid al geruime tijd dat flex vaster wordt en vast flexer. Werkgevers moeten het daardoor aantrekkelijker gaan vinden om werknemers aan een vaste baan te helpen. Nederland is koploper in flexibele arbeidsverhoudingen en dat wil minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid veranderen. In het regeerakkoord zijn als maatregelen genoemd de verkorting van de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor MKB-werknemers en het terugbrengen van de WGA-risicoperiode van 10 naar 5 jaar. Het gaat allebei niet gebeuren. Wat wel verandert is op 20 december 2018 bekend gemaakt.


Convenant

Minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft met MKB-Nederland, die mede namens VNO NCW en LTO Nederland handelt, een kaderconvenant afgesloten over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Deze verzekering moet MKB-werkgevers vanaf 2020 bijstaan in de problematiek van langdurig zieke werknemers. Hoe die verzekering dat moet doen heeft MKB Nederland samen met het Verbond van Verzekeraars vastgelegd in een productconvenant. De verzekering heeft om het ontzorgingsdoel te bereiken de volgende kenmerken:


  1. De verzekering is poortwachterproof; als de werkgever de door de bedrijfsarts en door de verzekeraar gegeven adviezen opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie.

  2. Het pakket bevat re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen eigen bedrijf (eerste spoor) en buiten het eigen bedrijf (tweede spoor). Voor de re-integratie-activiteiten vanuit de Wet verbetering Poortwachter en/of re-integratie-activiteiten die op initiatief of na akkoord van de bedrijfsarts of de verzekeraar worden ingezet, worden geen extra kosten in rekening gebracht.

  3. Bij dreigend langdurig verzuim wordt per verzuimgeval een door de verzekeraar geaccepteerde casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie.

  4. De verzekeraar kan haar klanten adviseren over de omgang met verzuim en mag in de polisvoorwaarden redelijke voorwaarden verbinden aan de wijze waarop de werkgever met de gehele preventie- en verzuimketen omgaat.

  5. De verzekeraar of zijn re-integratiebedrijf werkt waar mogelijk samen met gecertificeerde Arbo-diensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers. Als de werkgever gebruik wil maken van professionals buiten het aanbod van de verzekeraar om, dan moet de verzekeraar er zorg voor dragen dat deze aan vergelijkbare kwaliteitseisen voldoen. Ook kan de verzekeraar haar klanten vragen om bij preventie en re-integratie (verplicht) gebruik te maken van de eigen voorkeursleveranciers.

  6. De verzekeraar moet er ook op toezien dat arbodienstverlening die los van de verzekering wordt afgenomen voldoet aan de norm van Stichting beheer certificatieregeling Arbodiensten of OVAL gecertificeerde arbodienstverlener.

  7. In een addendum op dit convenant worden afspraken vastgelegd over de maximering van de weging van het eigen verzuim met als doel onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van het eigen verzuim te voorkomen. Het addendum is nog niet gepubliceerd, maar te denken valt aan een premievaststelling op basis van het 3-jaarsgemiddelde verzuim, waarbij het eigen verzuim bij kleine werkgevers slechts 5% meeweegt en bij middelgrote werkgevers voor maximaal 50%.

Verzekeraars kunnen zich intekenen op het convenant en vanaf 2020 de MKB-verzuimmarkt opschudden. Een klein voorbehoud wordt overigens wel gemaakt door het Verbond: ‘In geval van zwaarwegende bedrijfseconomische redenen kan een verzuimverzekeraar afzien van introductie van de verzuim-ontzorgverzekering’.


In het convenant is overigens niet vastgelegd wat de begrenzing is van een MKB-werkgever voor wat betreft aantal werknemers of omvang van de loonsom.


Grote rol voor casemanagers

De casemanager heeft een grote rol toebedeeld gekregen in het convenant. Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt in samenwerking met OVAL een werkwijzer ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden van de casemanagers die betrokken zijn bij de uitvoering van de verzuim-ontzorg-verzekering. De casemanager zal de werknemer moeten ondersteunen bij het vormen van zijn eigen re-integratieplan en moeten adviseren bij het opstellen van het plan van aanpak. Daarbij brengt de casemanager de functie van werknemer in kaart, inventariseert op basis van advies van de bedrijfsarts (en arbeidsdeskundige) wat een werknemer nog kan in het (huidige) werk of legt dit neer bij een arbeidsdeskundige. Verder zal de casemanager volgens het Convenant de bedrijfsarts vragen om de belastbaarheid van de werknemer medisch te beoordelen en te adviseren over functiemogelijkheden en beperkingen. Het advies van de bedrijfsarts vertaalt de casemanager naar concrete re-integratiestappen zo nodig met advies over interventies.Van de casemanager wordt verder verlangd om de werknemer na maximaal een jaar van ziekte inzicht te geven in de gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid en mogelijke inkomenseffecten bij al dan niet instroom in de WIA.


Overige maatregelen

Naast de mkb verzuim-ontzorg-verzekering heeft minister Koolmees nog een aantal ontzorgende maatregelen in petto. Werkgevers ontvangen met ingang van 2021 een ‘loondoorbetalingskorting’ op de premieheffing van in totaal 450 miljoen euro. Deze korting bestaat uit een vast bedrag (van rond de € 1.000) voor alle werkgevers. Kleine werkgevers kunnen ervoor kiezen deze korting aan te wenden om zich goed te verzekeren via bijvoorbeeld een MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Om een specifieke tegemoetkoming voor kleine werkgevers te realiseren zal de korting uiterlijk in 2024 worden vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie. Zo’n beetje alle premies voor de werknemersverzekeringen zullen tegen die tijd dus te maken hebben met enige vorm van differentiatie.


Een andere wijziging wordt doorgevoerd bij de toetsing van het re-integratieverslag. Deze toetsing vormt nu in sommige gevallen een nare verrassing; werkgevers die alle adviezen van hun bedrijfsarts hebben opgevolgd krijgen toch een loonsanctie omdat de verzekeringsarts van het UWV het niet (volledig) met die adviezen eens is. Om dit te voorkomen wordt het advies van de bedrijfsarts leidend bij de toetsing van de re-integratie-inspanningen. Het re-integratieverslag hoeft daarmee niet meer medisch beoordeeld te worden. Vanaf 2021 zal de RIV-toets daarom volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van UWV; een prettige maatregel voor UWV gezien het tekort aan verzekeringsartsen. Koolmees gaat daarnaast met UWV in gesprek over hoe UWV de toets op re-integratie-inspanningen op een landelijk uniforme wijze uit kan voeren en hoe UWV hierover meer transparant wordt naar werkgevers.


Als laatste zal de minister experimenten starten die als doel hebben inzichtelijk te maken wat wel en wat niet werkt in de verplichting tot tweede spoor re-integratie, te denken valt bijvoorbeeld aan het eerder inzetten van de no-risk-polis.


Informatie over de nieuwe verzuimverzekering

Het is nog niet bekend welke verzekeringsmaatschappijen de nieuwe verzuimverzekering zullen aanbieden en tegen welke premie en voorwaarden. Diverse bronnen houden bij of er nieuwe informatie er naar buiten komt over de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Uiteraard met als doel om de informatie te delen. Ook zal er binnen afzienbare tijd een website gelanceerd worden waar info wordt gedeeld.


Bron: Enkwest

Comments


bottom of page