top of page

Privacybeleid
AVG

Advisering, verzuimbegeleiding en aanverwante dienstverlening op het gebied van preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie dat zijn de kerntaken van onze dienstverlening. Al onze diensten zijn vertrouwelijk. Dit betekent onder andere dat identiteit en persoonlijke gegevens worden beschermd volgens de regels van de AVG en de autoriteit bescherming persoonsgegevens. 

Medische gegevens worden niet verstrekt. We informeren werkgevers, binnen de bestaande wetgeving, wel over wat werknemers wel en niet meer kunnen. Of er passend werk kan worden verricht en hoe lang het herstel naar verwachting duurt. En of er extra activiteiten nodig zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen.

Indien een derde verzoekt om (medische)informatie die op u betrekking heeft, dan verstrekken wij uitsluitend informatie nadat er hiervoor schriftelijk toestemming is verleend middels een machtiging.

Deze geheimhoudingsplicht kan uitsluitend worden doorbroken indien er een direct risico ontstaat voor onze cliënten en het nemen van directe maatregelen noodzakelijk is. In een dergelijke situatie zullen wij uitsluitend hulpverlenende instanties (bv. huisarts, bedrijfsarts, behandelaar) die beslist op de hoogte moeten zijn informeren.


Wij zien er nauwkeurig op toe dat gegevens over verzuim optimaal beschermd worden tegen onbevoegden. In ons privacyreglement staat precies wie welke gegevens mag inzien, hoe lang ze bewaard worden en hoe we voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen bekijken. Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming op het mailadres: fg@abrarbodienst.nl.

bottom of page